Algemene voorwaarden:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden beheersen alle relaties tussen: de onderneming ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA enerzijds en haar internetklanten (hierna « de klant » genoemd) anderzijds.
Door te klikken op de knop « Ik aanvaard de algemene voorwaarden » bevestigt de klant voorafgaand aan elke transactie kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en deze te aanvaarden.
1/ Bijzondere verkoopsvoorwaarden
De klant bevestigt op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst kennis te hebben genomen van de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals die vermeld staan op het scherm (benaming, prijs, onderdelen, gewicht, hoeveelheid, kleur, bijzondere producteigenschappen, kostprijs van de prestaties enz.) en verklaart uitdrukkelijk deze voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. Door de bestelling te plaatsen en te bevestigen geeft de klant te kennen algeheel en onverkort in te stemmen met de bijzondere verkoopsvoorwaarden die bij uitsluiting van toepassing zijn op de bestelling.

2/ Bestelling
De klant plaatst zijn bestelling door te klikken op het icoon « Bestel dit pakket ». Na het plaatsen van de bestelling verschijnt een overzicht met « Naar de winkelmand » waar je een overzicht van de goederen krijgt en eventuele aanpassingen kan doen. Nu kan de klant de bestelling bevestigen door te klikken op de knop « Doorgaan naar afrekenen ». De bestelling word bevestigd door « Ik aanvaard de algemene voorwaarden » gevolgd door de knop « Naar de kassa» aan te klikken.
De systemen van ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA voor automatische transactieregistratie gelden als bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

3/ Bevestiging van de bestelling
‘ekpakket.be’, No-Box BVBA bevestigt de klant dat zijn bestelling aanvaard werd, naar keuze met één van de volgende middelen: elektronische post (e-mail), fax of gewone post. De verkoop wordt pas definitief op het ogenblik dat de bestelling werd bevestigd door de onderneming ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA .
‘ekpakket.be’, No-Box BVBA behoudt zich het recht voor een bestelling niet te bevestigen, om welke reden dan ook, inzonderheid als gevolg van de bevoorrading van producten, een probleem met de ontvangen bestelling (bijvoorbeeld onleesbaar document), een abnormale bestelling of te verwachten probleem met de uit te voeren levering. ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA zal de klant daarvan met in kennis te stellen met de middelen naar zijn keuze.
Het is de klant uitsluitend toegestaan een nieuwe bestelling te plaatsen nadat hij de voor zijn vorige bestellingen verschuldigde bedragen op regelmatige wijze heeft betaald. Hetzelfde geldt voor de eigendomsoverdracht van de koopwaar die pas dan is voltooid nadat de onderneming ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA de door de klant verschuldigde bedragen heeft ontvangen.

4/ Beschikbaarstelling van bestellingen en leveringsvoorwaarden
Indien vereist dient de klant bij het plaatsen van zijn bestelling te kiezen op welke plaats en datum de koopwaar beschikbaar wordt gesteld. ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken een beroep te doen op elke logistieke dienstverlener om de producten op het door de klant aangegeven adres te leveren.

5/ Leveringstermijnen
De levertermijn is gewoonlijk binnen 7 werkdagen. Als een artikel niet voorradig is op het ogenblik van de bestelling, laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten en bevestigen wij u de eerstvolgende beschikbaarheidsdatum, of stellen wij u een gelijkwaardig vervangingsproduct voor. De levering wordt uitgevoerd voor risico van de ontvanger.

6/ Expeditiepartner
De leveringen worden uitgevoerd door Bpost.

7/ Leveringskosten en beschikbaarstelling van bestellingen
De leveringskosten bedragen 4,00 € all-in voor elk winkelwagentje tot 10 kg. Door bestelling te plaatsen verbindt de klant zich ertoe de door de bezorger voorgelegde afpuntlijst te ondertekenen, waarop hij elke noodzakelijk geachte opmerking kan vermelden. Door de afpuntlijst te ondertekenen bevestigt de klant het daarop vermelde aantal pakketten ontvangen te hebben. Indien de klant beschadigde of ontbrekende producten vaststelt, moet hij binnen 24 uur een klacht indienen bij de dienst Klantenrelaties per e-mail of per post.
Alle voorvallen, zoals overmacht, ramp of onheil, staking, bestuurlijke beslissing of onderbreking van het vervoer, waardoor de uitvoering van de bevoorrading vertraging oploopt, verhinderd of onbetaalbaar wordt, strekken bij uitdrukkelijke overeenkomst tot beding van opschorting of tenietgaan van de verplichtingen van de onderneming ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA , zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding indien het voorval langer duurt dan vijftien dagen. In dit hypothetische geval wordt de klant integraal en automatisch bevrijd van zijn verplichtingen uit hoofde van de door hem geplaatste bestelling.
De onderneming ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA stelt de klant dezelfde dag nog en met alle geëigende middelen in kennis van het bestaan van een dergelijk voorval, teneinde de laatstgenoemde in staat te stellen zijn bestelling(en) naar eigen wens te herroepen door per post of per e-mail te antwoorden op de daartoe strekkende kennisgeving.
Indien de koopwaar niet aan de klant afgeleverd kan worden door diens schuld of toedoen, behoudt de onderneming ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA zich het recht voor om de klant een forfaitaire bijdrage in de voorbereidingskosten aan te rekenen ten belope van 15 € all-in.
8/ Prijzen
Alle opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief BTW. De prijs die de klant wordt aangerekend is die welke vermeld staat op de door ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA verstuurde bevestiging van de bestelling. De producten en diensten worden betaald per kredietkaart / bankkaart op een beveiligde website op de server van onze provider. De kredietkaart / bankkaart van de klant wordt gedebiteerd in euro twee dagen na aanvaarding van de bestelling door ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA . ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA behoudt de eigendom van het (de) product(en) tot op het ogenblik dat de klant de prijs voor het (de) product(en) en diensten integraal heeft betaald.

9/ Productinformatie
De foto’s ter illustratie van de producten alsook de begeleidende tekst van deze foto’s gelden uitsluitend ter informatie. Eventuele verschillen tussen de foto’s en de producten betreffen uitsluitend afwijkingen van te verwaarlozen betekenis en houden geen verband met de essentiële producteigenschappen. De kleur en/of hout tekening van de in de online shop afgebeelde producten kan afwijken van de daadwerkelijke kleur of hout tekening van het geleverde product. In het geval van in hout vervaardigde producten aanvaard de klant expliciet dat het hier om een natuurproduct gaat waarbij variaties op , en afwijkingen van de voorgestelde producten natuurlijk en aanvaardbaar zijn .

10/ Betalingsvoorwaarden
Het (de) bestelde product(en) wordt (worden) geleverd als tegenprestatie voor uw betaling via een van de wegen aangeboden in de online webshop van ekpakket.be

11/ Privacybescherming
‘ekpakket.be’, No-Box BVBA is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld wanneer u zich aanmeldt bij onze verkoopsite worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook (en inzonderheid aan derden).

12/ Vereiste informatie
Door een bestelling te plaatsen op de verkoopsite www.ekpakket.be stemt u in met het gebruik door de onderneming ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA van de u betreffende persoonsgegevens die u hebt meegedeeld of die worden ingezameld wanneer u navigeert op de website. Wij hebben deze gegevens (naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van de kredietkaart enz.) nodig om uw bestellingen te verwerken.

13/ Bescherming van persoonsgegevens
Alle gegevens die u ons meedeelt worden bewaard in onze database maar nooit gedeeld met derden. Wachtwoorden worden enkel versleuteld opgeslagen.

14/ Waarborg
De klant heeft recht op de wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken op de verkochte producten. Al onze producten worden met de grootst mogelijke zorg ontworpen en vervaardigd. Er bestaat evenwel geen enkele verplichting tot waarborg in geval van fouten, gebreken of schade te wijten aan verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of onzorgvuldige behandeling in tegenspraak met onze gebruiksaanwijzingen. De koper dient de geëigende instructies en aanbevelingen te raadplegen die vermeld staan in de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing.

15/ Recht op terugzending van koopwaar en bedenktijd
Zonder opgaaf van reden kunt u een product binnen 14 dagen na levering aan ons retourneren. Het te retourneren artikel dient in de ongeopende verpakking te zitten en in ongebruikte en verkoopbare staat te zijn. Wij zullen dit na ontvangst van de goederen beoordelen. Na een positieve beoordeling storten wij het aankoopbedrag binnen 7 dagen op uw rekening, uitgezonderd de betaalde verzendkosten. Na een periode van 14 dagen na levering kunt u geen artikelen zonder opgaaf van reden meer retourneren. Uw retourzending dient binnen 21 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke zending in ons bezit te zijn.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (“ekpakket.be” No-Box BVBA Veldstraat 35, 9200 St. Gillis Dendermonde België sales@ekpakket.be), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

16/ Intellectuele eigendom
Door zich aan te melden op de website die werd ontwikkeld door ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA, houder van alle daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten, verbindt de klant zich ertoe het geheel of een deel van de inhoud daarvan niet te kopiëren noch te downloaden, tenzij ‘ekpakket.be’, No-Box BVBA hem op voorhand uitdrukkelijk toestemming daartoe heeft gegeven.

17/ Ons contacteren
Als u vragen hebt over producten van ekpakket.be
No-Box BVBA
Veldstraat 35
9200 St Gillis Dendermonde
E-mail : sales@ekpakket.be
BTW BE 0550.766.295